Wie leidt het OCMW van Evere?

De raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Evere wordt geleid door de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW), waarvan de leden na elke gemeenteraadsverkiezing door de gemeenteraad worden gekozen. Er wordt dus om de zes jaar een nieuwe RMW gekozen. De raad voor maatschappelijk welzijn kiest aan het begin van zijn mandaat een voorzitter, die deze raad gedurende het hele mandaat zal voorzitten.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de krachtlijnen en prioriteiten voor de acties van het OCMW. Hij zorgt ook voor een goede coördinatie van alle ondersteunende diensten van het OCMW. De RMW komt één keer per maand samen.

Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Evere

De raad voor maatschappelijk welzijn van Evere bestaat uit elf raadsleden:

LEPOIVRE Sébastien · Voorzitter van het OCMW · Lijst van de burgemeester

EL FAROURI · Plaatsvervangend voorzitter · Lijst van de burgemeester

COLLIN Christine · Raadslid ECOLO

GELIN Christophe · Raadslid · Humanistes Everois

GOETHALS Michel · Raadslid · Lijst van de burgemeester

HIDALI Mohamed · Raadslid · ECOLO

JACQUART Christine · Raadslid · MR

LELOTTE Michèle · Raadslid · MR

MARTENS Tina · Conseillère · Liste du Bourgmestre

MELOUL Naïma · Raadslid ECOLO

MICHIELS Christian · Raadslid · Lijst van de burgemeester

VERLAINE Myriam · Raadslid · DEFI

Vast bureau (VB)

Het vast bureau (VB) wordt gevormd door de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW). Het VB is verantwoordelijk voor de afhandeling van de dagelijkse administratieve zaken. De RMW kan ook andere welomschreven bevoegdheden aan het VB delegeren. Het VB komt twee keer per maand samen.

Leden van het vast bureau van het OCMW

Het vast bureau bestaat uit vier raadsleden:

LEPOIVRE Sébastien · Voorzitter van het OCMW · Lijst van de burgemeester

EL FAROURI Nordine · Plaatsvervangend voorzitter · Lijst van de burgemeester

GOETHALS Michel · Raadslid · Lijst van de burgemeester

LELOTTE Michèle · Raadslid · MR

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) beslist over de toekenning (of niet) van sociale bijstand. Het komt één keer per week bijeen.

De leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het BCSD is samengesteld uit 6 raadsleden:

LEPOIVRE Sébastien · Voorzitter van het OCMW · Lijst van de burgemeester

EL FAROURI Nordine · Plaatsvervangend voorzitter · Lijst van de burgemeester

GOETHALS Michel · Raadslid · Lijst van de burgemeester

HIDALI Mohamed · Raadslid · ECOLO

MARTENS Tina · Conseillère · Liste du Bourgmestre

VERLAINE Myriam · Raadslid · DEFI

Overlegcomité

Om hun acties op elkaar af te stemmen en te coördineren, komen de gemeente en het OCMW ten minste om de drie maanden samen in een overlegcomité.

Wie neemt deel aan het Overlegcomité?

Een delegatie van het gemeentebestuur: burgemeester, gemeentesecretaris, raadsleden en personeelsleden, afhankelijk van het thema.

Een delegatie van de Raad voor maatschappelijk welzijn: Voorzitter, secretaris-generaal, raadsleden en enkele personeelsleden, afhankelijk van het thema.

Voor welke beslissingen?

Het overlegcomité bespreekt minimaal de beslissingen van het OCMW betreffende:

 • de begroting en de rekening
 • het kader
 • het personeelsstatuut
 • de aanwerving van extra personeel
 • de oprichting van diensten, instellingen of verenigingen,
 • het algemene beleidsprogramma

Het overlegcomité behandelt ook de beslissingen van het gemeentebestuur betreffende:

 • de vaststelling of wijziging van het administratieve en financiële statuut van het personeel
 • besluiten betreffende de oprichting van nieuwe sociale diensten

Voorzitter

Sinds 2019 is de heer Sébastien Lepoivre voorzitter van het OCMW van Evere.

De voorzitter:

 • zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de RMW, aan het VB en aan de BCSD worden voorgelegd.
 • is belast met de uitvoering van de beslissingen van de RMW, van het VB en van de BCSD
 • vertegenwoordigt het OCMW in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
 • kent de vereiste dringende hulpverlening toe binnen de grenzen vastgesteld door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wanneer een dakloze persoon een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van Evere
 • woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evere bij

Neem contact op met de Voorzitter

Secretaris-generaal

Sinds 2017 is mevrouw Ileana Rosselli de waarnemend secretaris-generaal van het OCMW van Evere.

De Secretaris-Generaal oefent in ieder geval de volgende opdrachten en bevoegdheden uit:

 • de leiding en het dagelijkse beheer van het personeel
 • de algemene directie van de diensten van het centrum, waarvan deze voor de goede werking en de coördinatie zorgt, inclusief het voorzitterschap van het directiecomité
 • het onderzoek en de uitvoering van de beleidshoofdlijnen vervat in de oriëntatienota
 • zorgt ervoor dat de beslissingen van het OCMW in overeenstemming zijn met de wet
 • antwoordt aan het Permanent Orgaan, de PB en de voorzitter, binnen hun respectieve bevoegdheden
 • de medeondertekening van alle officiële stukken uitgaande van de raad voor maatschappelijke welzijn
 • woont de Raad Sociale Zaken en het Permanent Bureau bij om zich ervan te vergewissen dat de genomen besluiten wettig zijn, en kan advies uitbrengen, maar stemt niet over besluiten

Neem contact op met het Algemeen secretariaat

Directiecomité

Het Directiecomité van het OCMW verenigt de directeurs van de departementen, die maandelijks van gedachten wisselen over missies, projecten en personeelsaangelegenheden. Het wordt gecoördineerd door de secretaris-generaal van het OCMW.

Directeur maatschappelijk welzijn

Sinds 2012 is de directeur maatschappelijk welzijn van het OCMW van Evere mevrouw Anne Volders.

De directeur maatschappelijk welzijn:

 • past het sociaal beleid van het OCMW toe en verzorgt de evaluatie van dit beleid
 • informeert de RMW, het VB, de secretaris-generaal en het BCSD over de behoeften die worden vastgesteld tijdens de uitoefening van de functie en stelt oplossingen voor
 • neemt deel aan de vergaderingen van het BCSD en kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen van de RMW of van het VB die de sociale dienst aanbelangen
 • verzekert de naleving van de strategische lijnen uitgezet door het OCMW op het gebied van het sociaal beleid en bewaakt de methodologische kwaliteit, de coherentie en de deontologie van het sociale werk, in naleving van het arbeidsreglement
 • zorgt voor de totstandkoming van de sociale coördinatie  alsook de ontwikkeling van elk nuttig partnerschap bij de ontplooiing van het sociaal beleid van het OCMW
 • draagt bij aan de ontwikkeling van statistische gegevens die nodig zijn voor de bepaling en de aanpassing van het sociaal beleid van het OCMW

De directeur maatschappelijk welzijn vervult haar functie in overleg met de Voorzitter en onder rechtstreeks hiërarchisch gezag van de Secretaris-Generaal.

De directeur maatschappelijk welzijn heeft ook de leiding over de dienst Maatschappelijk welzijn, die verantwoordelijk is voor sociale bijstand, energie, opname in een verpleegtehuis, sociale en beroepsintegratie, het sociaal secretariaat, de dienst gezinsondersteuning en het Sociaal Huis.

Financieel directeur

Sinds 2013 is mevrouw Inge Goedertier de financieel directeur van het OCMW.

De financieel directeur:

 • maakt de jaarrekeningen op
 • int en optimaliseert inkomsten
 • betaalt de uitgaven van het OCMW
 • beheert de activa van het OCMW
 • bereidt de financiële nota voor die de begroting vergezelt

De directeur Financiën heeft ook de leiding over de dienst Ontvangerij, die verantwoordelijk is voor betalingen, het opstellen van rekeningen en inningen.

Directeur personeelszaken

De directeur personeelszaken is sinds 2019 mevrouw Deborah Corten.

De directeur personeelszaken is belast, onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de secretaris-generaal, met

 • de werving
 • de mobiliteit
 • de bevordering
 • de evaluatie

Maken ook deel uit het Directiecomité:

 • Het hoofd van de dienst Facturatie, de heer Réginald Clauss, die de BCSD, de facturering en de voorbereiding van de sociale uitkeringen voorbereidt en controleert.
 • Het hoofd van de dienst Financiën, de heer Abdelhakim Eddahri, belast met de dagelijkse boekhouding, facturering en budgettering
 • Het hoofd van de dienst IT, de heer Philippe Fournier, is belast met IT-projecten en -ondersteuning.
 • Het hoofd van het Rusthuis, de heer Thomas Herpaix, die alle activiteiten en teams van de Residentie Roger Decamps coördineert (onthaal, administratie, medische en paramedische teams, onderhoud, maaltijden…)
 • Het hoofd van de dienst Support, mevrouw Gaëtane De Breyne, is verantwoordelijk voor de economaat en de overheidsopdrachten, het onderhoud, de technische en logistieke zaken en de contacten met de informaticadienst van het CIBG.

Zie het functionele organisatieschema (pdf, 99 Ko)

Het team

Zo’n 200 collega’s met zeer uiteenlopende profielen voeren dagelijks de taken van het OCMW uit.  Wil je deel uitmaken van dit dynamische team?

Bekijk onze vacatures