Privacy

Het OCMW van Evere gebruikt jouw gegevens in overeenstemming met de Europese verordening inzake gegevensbescherming (AVG). Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt zoals bepaald in ons Privacybeleid.

Algemene verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens van het OCMW van Evere (GDPR)

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Evere (hierna ‘het OCMW’) is een lokale openbare dienst. Zijn opdracht is het verlenen van sociale bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan gezinnen en personen. Het garandeert iedereen een menswaardig leven.

Het OCMW moet zorgen voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen over wier gegevens het beschikt (met name begunstigden en hun familieleden, bewoners van het rusthuis, enz.) en alles in het werk stellen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘GDPR’).

In deze verklaring wordt toegelicht hoe het OCMW de persoonsgegevens verwerkt (onder meer verzamelt, gebruikt en bewaart) van alle natuurlijke personen van wie het voor de uitoefening van zijn taken gegevens verzamelt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het OCMW is de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de GDPR) van de persoonsgegevens waarover het beschikt. De belangrijkste contactgegevens van het OCMW staan hieronder:

OCMW van Evere
Servaes Hoedemaekerssquare 11 – 1140 Evere
Telefoon: 02 247 65 65
Website: cpasevere.brussels

De voorzitter
De heer Sébastien Lepoivre
Servaes Hoedemaekerssquare, 11 – 1140 Evere

Contact opnemen met de voorzitter

De secretaris-generaal
Mevrouw Ileana Rosselli
Servaes Hoedemaekerssquare 11 – 1140 Evere

Contact opnemen met het algemeen secretariaat

Functionaris voor gegevensbescherming

Binnen het OCMW werd een functionaris voor gegevensbescherming (hierna: DPO volgens het Engelse acroniem van Data Protection Officer) aangesteld die enerzijds tot taak heeft het OCMW te informeren en te adviseren en anderzijds toe te zien op de toepassing van de wetgeving en de interne voorschriften inzake persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kan je altijd contact opnemen met onze DPO:

Servaes Hoedemaekerssquare 11 – 1140 Evere

Contact opnemen met de DPO

Verzamelen van persoonsgegevens

Wat is een persoonsgegeven? Een persoonsgegeven is iedere informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is (hierna ‘ gegevens’).

Het kan bijvoorbeeld gaan om: een ID, naam, foto, nationaal verzekeringsnummer, intern stamnummer, nummerplaat, postadres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, locatiegegevens, stemopname, enz.

Het OCMW verzamelt jouw gegevens wanneer je een aanvraag indient voor sociale bijstand of voor het recht op maatschappelijke integratie, wanneer je een aanvraag indient voor opname in een rusthuis, wanneer je onze website bezoekt, enz. Het OCMW verzamelt onder meer de volgende categorieën van gegevens:

 • informatie met betrekking tot uw identiteit: naam, voornaam, rijksregisternummer, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • gezinsinformatie: gedetailleerde gezinssamenstelling;
 • financiële informatie: bankrekeningnummer, maand- en jaarinkomen (beroeps-, privé-, enz.), sociale of gezinsbijslagen, pensioenstrookje, aanslagbiljet in verband met de personenbelasting;
 • opleidingsinformatie: curriculum vitae, diploma’s, getuigschriften;
 • meer gevoelige persoonlijke informatie: in sommige gevallen strafregister of medische gegevens (Katz-schaal, medisch rapport, ziektefonds en verblijfsstatus).

Doel van de verwerking van de gegevens

Het OCMW kan uw gegevens onder meer verwerken voor de volgende doeleinden (deze lijst is illustratief en niet-limitatief):

 • bestuurshandeling: wettelijke verplichting,
 • beheer van rechthebbenden,
 • toekenning van steun aan begunstigden,
 • informatie over mogelijke financiële steun,
 • huisvesting van ouderen.

Rechtmatigheid van de verwerking

In het kader van haar maatschappelijke opdracht gebruikt het OCMW je gegevens enkel op basis van ten minste één van de volgende gronden, overeenkomstig artikel 6 van de GDPR:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het OCMW.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv. beeldrechten).

Het OCMW verbindt zich ertoe de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Wat is de rechtsgrondslag?

Als lokale openbare dienst zijn wij onderworpen aan diverse wetgevingen, waaronder:

 • de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS van 5 augustus 1976);
 • de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (BS van 31 juli 2002);
 • en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (BS van 31 juli 2002).

Bewaring van je gegevens

Om de wettelijke verplichtingen (sociaal, fiscaal, enz.) na te komen, bewaart het OCMW je gegevens gedurende de periode die door de toepasselijke wettelijke bepalingen is vastgesteld.

Wat zijn je rechten?

In de artikelen 12 tot en met 22 van de GDPR worden aan de betrokkenen diverse rechten gegarandeerd. Sommige van deze rechten zijn echter onderworpen aan wettelijke voorwaarden. Zij kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden waarin de regelgeving voorziet, en zonder inbreuk te maken op de rechten en vrijheden van derden (beroepsgeheim, persoonlijke levenssfeer, enz.).

Als betrokkene heb je de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die het OCMW over jou verwerkt.

Recht op informatie: overeenkomstig het transparantiebeginsel van de GDPR heb je het recht duidelijke informatie te ontvangen over de gegevens die door het OCMW worden opgeslagen en verwerkt zodra ze zijn verzameld.

Recht op toegang tot persoonsgegevens: je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en er kosteloos een kopie van te krijgen.

Recht op correctie: je hebt het recht te verzoeken om correctie van eventuele onjuiste gegevens en om aanvulling van onvolledige gegevens.

Recht op wissing: je hebt het recht te vragen dat je gegevens onder bepaalde voorwaarden zo spoedig mogelijk worden gewist, met name wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

Recht om de verwerking te beperken: je hebt het recht te vragen dat het gebruik van sommige van je gegevens wordt geschorst, desnoods tijdelijk, met name wanneer het deze gegevens betwist worden (met uitzondering van de verwerking van de opslag).

Recht om je toestemming in te trekken (bv. recht op afbeelding): indien de verwerking wordt uitgevoerd op basis van je toestemming, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking van die toestemming heeft plaatsgevonden.

Recht van klacht: indien je geen antwoord ontvangt of niet tevreden bent met het antwoord, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Telefoon: 02 274 48 00 / 02 274 48 35

Ontvangers van je gegevens

Het OCMW deelt sommige van je persoonsgegevens met verschillende openbare of particuliere instellingen in het kader van de uitvoering van haar taken, wanneer het daartoe wettelijk of door een rechterlijke beslissing verplicht is.

Mededeling aan dergelijke derden geschiedt alleen voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, binnen de grenzen van de rechtmatigheidsgronden en met inachtneming van de fundamentele rechten, zoals het beroepsgeheim, en de passende waarborgen die door de GDPR worden vereist.

Voornaamste bronnen van informatie

Wanneer persoonsgegevens niet rechtstreeks bij jou worden verzameld, worden je gegevens verkregen uit openbare gegevensbanken waartoe wij toegang hebben om onze taken uit te voeren, bijvoorbeeld via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Beveiliging van persoonsgegevens

Het OCMW van Evere verbindt zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verzamelde informatie en persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of ongeoorloofde toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien is elk personeelslid gebonden door het beroepsgeheim, zowel tijdens als na zijn activiteit, overeenkomstig de artikelen 36 en 50 van de organieke wet op de OCMW’s van 1976 en artikel 458 van het Strafwetboek.

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van het OCMW van Evere, dat alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te garanderen en de gegevensbeschermingsautoriteit en, indien nodig, de betrokkenen op de hoogte moet brengen indien de veiligheid van de gegevens niet wordt gerespecteerd.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De website van het OCMW Evere gebruikt cookies voor functionele en statistische doeleinden. Cookies kunnen jou niet identificeren. Ze maken het echter wel mogelijk anonieme informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem, het aantal bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, enz. Deze cookies worden voornamelijk gebruikt om het gebruik van de website van het OCMW te evalueren en te verbeteren wanneer je die bezoekt.

Functionele cookies kunnen bijvoorbeeld informatie opslaan, zoals je taalkeuze, om de website beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren.

Statistische cookies maken gebruik van de diensten van Google Analytics. Zij stellen ons in staat het gebruik dat bezoekers van de website maken te analyseren en om bijvoorbeeld het aantal bezoekers of hun geografische locatie te kennen.

Je kunt de installatie van cookies op uw computer accepteren of weigeren door uw browser in die zin in te stellen. Als je cookies weigert is het evenwel mogelijk dat je geen toegang hebt tot bepaalde diensten op de website.

Actualisering

Het OCMW kan te allen tijde correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze gegevensbeschermingsverklaring om beter te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze versie werd bijgewerkt in oktober 2021.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek via het formulier betreffende de uitoefening van rechten in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) naar onze DPO te sturen.

Het verzoek moet worden verzonden samen met:

 • een kopie van je identiteitskaart
 • het ingevulde ad-hocformulier

Onderaan deze webpagina vind je een onlineformulier.

Je kunt dit formulier ook downloaden en per post naar het volgende adres sturen:

OCMW van Evere
Hoedemaekerssquare 11
1140 Evere

3. Contact

Je vindt alle informatie over je rechten met betrekking tot deze gegevens op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor bijkomende informatie, of als je niet tevreden bent over een verzoek met betrekking tot je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.

Zie ook: de wettelijke vermeldingen