Algemene beleidsnota 2021

In deze algemene beleidsnota van 2021 wordt de begroting van het OCMW voor 2021 voorgesteld op basis van de recentste beschikbare sociale statistieken.

Algemene beleidsnota 2021 downloaden

Een woordje van de voorzitter (uittreksel)

Het jaar 2021 is het laatste van het driejarenplan dat in 2018 werd opgesteld en van 2019 tot 2021 loopt. Dit plan voorzag, bij de aanvang van de rekening 2018, in een stijging met 3% van de uitgaven voor sociale bijstand en met 2% van de personeels- en werkingsuitgaven.

In deze beleidsnota stelt het OCMW een begroting voor 2021 voor die in de lijn ligt van de initiële trajecten van het driejarenplan, met uitzondering van de investeringen en bepaalde uitgaven, die gedekt worden door subsidies die specifiek zijn voor de ongeziene coronacrisis die ons land sinds maart 2020 doormaakt. Deze gewestelijke en federale subsidies, die geldig zijn tot 31 december 2021, dekken hoofdzakelijk aanvullende sociale uitgaven. Op die manier kan niet worden voorzien in de constante en structurele toename van de behoeften van het OCMW en wordt de gemeentebegroting indirect ontlast.

De sociale bijstand groeit echter al vele jaren gestaag, en deze groei zal in 2019 nog toenemen stijging met 7% van het recht op leefloon ten opzichte van 2018). De gemeentelijke dotatie evolueert echter met 3% per jaar.

De jaren 2020 en 2021 zullen als gevolg van de pandemie ongetwijfeld een buitengewone financiële impact hebben. Bovendien moeten we er ons van bewust zijn dat de precariteit door de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de gezondheidscrisis zeer waarschijnlijk zal toenemen. Zo is het aantal nieuwe aanvragen sinds de zomer van 2020 explosief gestegen.

Daarom beveelt het OCMW dat een aantal aanvullende middelen die door de GGC en de federale staat zijn toegekend, verduurzaamd worden. Het OCMW roept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook op om meer wijken toegang te bieden tot welzijns-, gezondheids- en stedenbouwkundige maatregelen, zodat nieuwe essentiële sociale projecten kunnen worden uitgevoerd.

Uit de volgende sociale statistieken, die vereenvoudigd zijn weergegeven, blijkt eens te meer dat het OCMW geconfronteerd wordt met een een constante evolutie en dat de middelen die het ontvangt doorgaans niet volstaan.

Wil het OCMW de meest kwetsbare Everaars passende hulp en diensten kunnen bieden, dan zullen in het volgende financiële plan (2022-2024) de cijfers moeten bijgesteld worden, vooral wat betreft herverdelings- en werkingskosten, zoveel is duidelijk.

Onze prioriteiten in 2021? De gezondheids- en sociale crisis verder aanpakken en tegelijk met de bevoegde autoriteiten een realistische dialoog aangaan die in het teken staat van een serene toekomst.

Veel leesplezier met deze nota,

Sébastien LEPOIVRE, voorzitter van het OCMW

Algemene beleidsnota 2021 downloaden