Sociale en gezondheids-diagnose van Evere (2022)

Hoe is de sociale en gezondheidssituatie in Evere? Welke organisaties voorzien reeds in de behoeften van de bevolking? Zijn er verschillen tussen de wijken? Om op deze vragen te antwoorden voerde het OCMW van Evere een studie uit die een combinatie is van statistieken en raadpleging van de bevolking. Het doel? Projecten opzetten die de levenskwaliteit van de inwoners van Evere op een billijke manier verbeteren, om op lange termijn de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen.

Invloed van sociale factoren op de gezondheid

De gezondheidstoestand van een persoon houdt verband met de omstandigheden waarin hij of zij opgroeit, een opleiding volgt, werkt, ouder wordt, enz. Het is het resultaat van complexe interacties tussen verschillende persoonlijke, sociale, economische en ecologische factoren, die “gezondheidsdeterminanten” worden genoemd. Onderzoek op het gebied van de volksgezondheid heeft aangetoond dat sociale determinanten aanzienlijk meer invloed hebben op de gezondheid van de bevolking dan biologische determinanten. Om de gezondheidstoestand van de bevolking positief te beïnvloeden, moet dus worden ingegrepen op één of meer van deze sociale determinanten.

Een nieuwe missie voor OCMW’s

Sinds 2019 werd een nieuwe opdracht toevertrouwd aan de sociale coördinaties van de OCMW’s: een sociaal-gezondheidsplan opstellen op basis van een diagnose van de middelen en behoeften van hun grondgebied. Voor de uitvoering van deze opdracht hebben 5 gemeenten (waarvan Evere geen deel uitmaakt) aanzienlijke regionale middelen gekregen in het kader van de “Lokale Sociale Gezondheidscontracten” (LSGC).

Ondanks het gebrek aan specifieke middelen voor een dergelijke diagnose, en dankzij een uitzonderlijke subsidie van de  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ter bestrijding van de sociale gevolgen van de Covid-19-crisis, wilde het OCMW van Evere de proef op de som nemen.

Zonder de pretentie te hebben volledig of zuiver wetenschappelijk te zijn, is deze publicatie een middel om het beleid van de overheid te sturen, bepaalde thema’s uit te diepen en de acties van het OCMW te oriënteren. Het doel is duurzame projecten op te zetten die een positieve invloed zullen hebben op de sociale en gezondheidssituatie van de Everse bevolking.

Voor de uitvoering van het project heeft het OCMW kunnen steunen op de ervaring en de vaardigheden van de vzw SaCoPar, die als hoofdopdracht heeft de gezondheid in het maatschappelijk leven te bevorderen door de burgerparticipatie en de burgerzin te bevorderen.

Raadpleging van de burgers per wijk

Deze diagnose is uniek omdat het

  • sociale en gezondheidskwesties tegelijk aanpakt
  • zowel de algemene situatie van de gemeente als de bijzonderheden van haar verschillende bewoonde wijken observeert
  • verder gaat dan de (vele) verzamelde cijfers door een stem te geven aan bewoners, professionals en Everse verkozenen

Aan het eind van dit onderzoek zijn de eerste actielijnen voor de korte en middellange termijn al vastgesteld, met name op het gebied van huisvesting, de digitale kloof en de samenwerking tussen de gezondheidssector en de sociale sector.

Cover van de publicatie Download de publicatie

In de samenvattende versie van de diagnose vind je een samenvatting van de context en de methodologie, de belangrijkste bevindingen over de sociale en gezondheidssituatie in Evere en haar wijken, een vergelijkende tabel met de belangrijkste statistieken die werden opgesteld, de voorstellen en actiepunten van de respondenten alsook pistes voor het sociaal-gezondheidsplan van het OCMW.

Download de beknopte versie (pdf, 20 blz.)

In de volledige versie van deze diagnose wordt nader ingegaan op de methodologie en de ondervonden moeilijkheden, worden de statistieken gepresenteerd, geïllustreerd door talrijke grafieken, en zijn de getuigenissen opgenomen van de geraadpleegde bewoners, beroepsbeoefenaars en verkozenen.

In de bijlagen vind je de inventaris van de sociale en gezondheidsdiensten in Evere, opgesplitst per wijk, evenals de documenten die voor de twee fasen van het kwalitatieve onderzoek zijn gebruikt. De bijlagen zijn enkel in het Frans beschikbaar.

Download de volledige versie zonder bijlagen (pdf, 166 blz.)

Download enkel de bijlagen (enkel in het Frans beschikbaar, pdf 139 blz.)

Download de volledige versie met bijlagen (pdf, 306 blz.)

Meer info

Wil je een gedrukte versie van de samenvattende studie ontvangen, vragen stellen aan de onderzoekers of lid worden van de Sociale Coördinatie in Evere?

Neem contact met ons op!