Onze missies

Iedereen moet op zijn minst in staat zijn zich te voeden, te kleden, te huisvesten, op te voeden, te verbouwen en toegang te hebben tot gezondheidszorg. Wanneer een burger niet meer in zijn basisbehoeften kan voorzien, heeft het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de taak om – onder bepaalde voorwaarden – de door de gemeenschap verschuldigde sociale bijstand toe te kennen.

Een wettelijke missie

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Evere is één van de 19 OCMW’s in Brussel. De basistaken van de OCMW’s zijn vastgelegd in de organieke wet van de OCMW’s van 8 juli 1976 en komen tot uiting in de 2 onderstaande artikelen:

Artikel 1:

Iedereen heeft recht op sociale bijstand. Het doel van sociale bijstand is iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden.

Artikel 57, §1:

De opdracht van het Openbaar Centrum voor Sociale Actie bestaat erin personen en gezinnen de hulp te bieden die de gemeenschap verschuldigd is. Het OCMW biedt niet alleen palliatieve of curatieve hulp, maar ook preventieve hulp. Deze hulp kan materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch zijn.

Andere juridische documenten omkaderen de werking van het OCMW, namelijk:

Ook de werking van het OCMW is grotendeels bij wet vastgelegd.

Meer over de werking van het OCMW

Een menselijke missie

Het sociaal team van het OCMW van Evere ontvangt, luistert naar en helpt de inwoners van de gemeente die zich in een moeilijke sociale situatie bevinden. De hulp van het OCMW kan sociaal of financieel zijn en is onderworpen aan een voorafgaand onderzoek. Deze sociale bijstand is alleen bedoeld voor mensen die niet langer een beroep kunnen doen op andere sociale zekerheidsmaatregelen. Aanvragen worden altijd vertrouwelijk behandeld en de oplossingen hangen af van de persoonlijke situatie van elke persoon.

Ontdek de hulp van het OCMW

Een collectieve missie

Het OCMW werkt niet alleen: scholen, medische centra, sociale huisvestingsmaatschappijen, gehandicaptenverenigingen en vele anderen werken samen om elke inwoner van de gemeente Evere een waardig leven te garanderen, ongeacht zijn of haar ideologische, filosofische of religieuze overtuiging en met respect voor het privéleven.

Maak kennis met onze partners