Inkomsten en uitkeringen

Heb je geen inkomen of is dit lager dan het minimuminkomen, dan kan je steun krijgen van het OCMW.

Leefloon

Het leefloon is een som geld die je maandelijks van het OCMW kunt ontvangen als je geen inkomen hebt of minder dan de leefloonbedragen verdient.

De leefloonbedragen

Sedert 1 augustus 2022 gelden de volgende maandelijkse bedragen:

 • Samenwonende: 758,64 euro
 • Alleenstaande: 1137,97 euro
 • Samenwonende met een gezin (minstens 1 persoon) ten laste: 1537,9 euro

Afhankelijk van jouw situatie kan je een volledig of gedeeltelijk leefloon ontvangen. Met andere woorden, als je al sociale uitkeringen of inkomsten ontvangt die lager zijn dan het bedrag van het leefloon, kan het OCMW je een gedeeltelijk leefloon toekennen om je inkomen bij te passen tot dat bedrag.

Voorwaarden om aanspraak te maken op het leefloon

Om aanspraak te kunnen maken op het leefloon, moet je voldoen aan alle wettelijke voorwaarden:

1. Belg zijn of tot bepaalde categorieën van vreemdelingen behoren

2. Ouder zijn dan 18 jaar, tenzij:

 • je zwanger bent
 • je kinderen ten laste hebt (zelfs als het je eigen kinderen niet zijn)
 • je ontvoogd bent (door huwelijk)

3. Wettelijk in België wonen (zelfs al ben je dakloos)

4. Geen inkomsten hebben of minder verdienen dan het leefloon

5. Bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

6. Alles in het werk hebben gesteld om andere inkomsten waarop je recht hebt te verkrijgen (werkloosheid, ziekenfonds, invalidititeitsuitkering, alimentatie, enz.)

Wat is een GPMI?

Het GPMI of “Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” is een soort contract tussen jou en het OCMW. Dit contract wordt afgesloten uiterlijk 3 maanden na de beslissing om je een leefloon of equivalent leefloon toe te kennen:

 • je praat met een professional en werkt een project uit voor de toekomst, stap voor stap
 • je verbindt je ertoe om de stappen van dit project te volgen
 • het OCMW zal alles in het werk stellen om je te helpen dit project te realiseren

Voorschotten

Je rekent op bepaalde inkomsten om van te leven, maar ze laten op zich wachten? Het OCMW kan je een voorschot toekennen op kindergeld, werkloosheids- of pensioenuitkeringen of betalingen van het ziekenfonds.

Ik vraag steun aan   Alle OCMW-hulp

FAQ

 • In het algemeen wordt de sociale bijstand waarop je recht hebt, betaald op de voorlaatste laatste dag van de maand.

 • Ja, het OCMW kan “voorschotten op de werkloosheidsuitkering” verstrekken terwijl de RVA over je aanvraag beslist. De RVA zal deze voorschotten vervolgens terugbetalen aan het OCMW. Voorschotten zijn ook mogelijk voor andere sociale uitkeringen, zoals pensioenen, ziekenfondsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, enz.