De voorzitter van het OCMW van Evere maakt de balans op na twee ambtsjaren

In 2020 moest Sébastien Lepoivre, voorzitter van het OCMW van Evere, net als vele anderen zijn prioriteiten herzien en zich toespitsen op het aanpakken van de coronacrisis. Het OCMW kan evenwel terugblikken op een aantal verwezenlijkingen, vooral op het gebied van gezinshulp, huisvesting en bejaardenopvang. Een terugblik op een bewogen tweede ambtsjaar.

De gezondheids-, economische en sociale crisis heeft het rusthuis Roger Decamps van het OCMW in Evere hard getroffen: tijdens de eerste dagen van de eerste golf vielen een aantal sterfgevallen te betreuren en moest het hoofd geboden worden aan een aantal grote uitdagingen.

Sébastien Lepoivre licht toe:

Bovendien moesten we een weg vinden in de explosie van officiële omzendbrieven, oplossingen zoeken voor afwezige medewerkers die in quarantaine zaten of in ziekteverlof waren, ervoor zorgen dat er voldoende gezondheidsmateriaal beschikbaar was en het hoofd bieden aan grillige prijsschommelingen … dit alles terwijl er een lockdown gold.

De voorzitter kan echter terugblikken op een aantal vorderingen en verwezenlijkingen.

Aanvullende sociale steun in het licht van de coronacrisis

Met het oog op gelijke kansen heeft het OCMW bepaalde sociale steunmaatregelen herzien, in de eerste plaats ten behoeve van gezinnen en huishoudens waarvan de kinderen naar school gaan. Dit gebeurde onder meer via de verdeling van mondmaskers en laptops.

Huisvesting

Dankzij een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Everecity kan het OCMW van Evere bovendien meer mensen sneller en efficiënter helpen.

Bovendien werd in het kader van de coronacrisis huursteun toegekend. Het OCMW zal in de komende weken nog meer transitwoningen ter beschikking stellen.

Rusthuis

Uiteraard werd bijzondere aandacht besteed aan de modernisering van het rusthuis, dat nu beschikt over een voertuig dat is aangepast voor personen met beperkte mobiliteit, nieuwe medische bedden en ultramoderne verzorgingsapparatuur. Sommige van de verbeteringen hebben tijdens de crisis veel goeds gebracht, zoals de installatie van airconditioning en de renovatie van de ontspanningsruimte.

De bewoners leden erg onder de afzondering tijdens de eerste lockdown. We hebben dan ook zeer snel verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, animatoren en een extra psycholoog in dienst genomen om de zorg te optimaliseren en de recreatieve activiteiten binnen het rusthuis te diversifiëren en zo te voorkomen dat mensen mentaal helemaal zouden wegglijden.

Sociale statistieken stijgen sterk

Precariteit is een groeiend probleem in het Brusselse Gewest en de gemeente Evere vormt daarop geen uitzondering: zo kregen in 2020 meer dan 2.000 personen een leefloon. De algemene sociale bijstand neemt al vele jaren gestaag en significant toe. Deze tendens zal nog duidelijker worden met de coronacrisis.

Perspectieven

In 2021 zal het OCMW Evere zich blijven focussen op een zo goed mogelijke aanpak van de crisis. Het zal hiervoor gebruik maken van de subsidies die de federale overheid en het Gewest toekennen om de gevolgen van de pandemie te bestrijden. Aspecten die het in eerste plaats wil aanpakken zijn ‘sociale onderbescherming’ en het gebrek aan toegang tot rechten.

Tegelijkertijd wil de voorzitter van het OCMW samen met de bevoegde autoriteiten een realistische driejarenbegroting (2022-2024) opstellen en zoeken naar nieuwe financieringsbronnen om de grote budgettaire en economische uitdagingen aan te gaan.

En Sébastien Lepoivre concludeert:

Dat ik met opgeheven hoofd uit dit tweede ambtsjaar kom, is vooral te danken aan de teams van het OCMW van Evere die sterk door de crisis getekend werden en zijn.

“De medewerkers toonden zich kordaat, loyaal en vasthoudend tijdens periodes dat de situatie urgent was, dat er in toenemende mate een beroep gedaan werd op sociale bijstand, dat er beperkingen golden en dat sommige collega’s ziek waren. Wij beleven een ongeziene sociale crisis, die lang en moeilijk belooft te worden. De OCMW-teams van Evere moeten afdoende worden ondersteund om adequaat te kunnen inspelen op de behoeften van onze kwetsbare bevolkingsgroepen.”

Terug naar actualiteitenoverzicht